Poplatky na KÚ
základné poplatky na katastroch

Poplatky na katastri

Pri kúpe či predaji nehnuteľností, alebo vybavovaní hypotéky na ne, sa správnym poplatkom za vystavenie výpisu z katastra nehnuteľností nevyhnete. Od poplatkov na katastri sú oslobodené iba mestá, obce a vyššie územné celky.

V zmysle zákona 1 45/1995 Z.z. môžeme správne (katastrálne) poplatky rozčleniť na dve časti. V prvej časti sú poplatky za získanie informácií z katastra nehnuteľností, v druhej časti sú poplatky za zmeny v katastri nehnuteľností (poplatok za vklad do katastra)

List vlastníctva, ktorý je vedený na katastri nehnuteľností, je verejná listina, na požiadanie ju teda musia vydať komukoľvek. Výpis z listu vlastníctva na informatívne účely nás už ale stojí aj nejaké peniaze.

Aký poplatok zaplatíte na katasrálnom úrade

Správne poplatky zakladné
List vlastníctva – na právne účely 8,00 €
List vlastníctva – informatívny 3,00 €
Identifikácie parciel, kópie z katastrálnej mapy, originálu listu vlastníctva 8,00 €
Vydanie 2. a ďalšieho rovnopisu verejných listín 3,00 €
Vydanie kópie geometrického plánu 3,00 €
Vklad do katastra nehnuteľností 66,00 €
Vklad do katastra nehnuteľností do 15 dní 265,50 €

Aké poplatky sa platia na katastroch

 • a) Vydanie
 • 1. výpisu z katastra nehnuteľností,
 • 2. údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách,
 • 3. identifikácie parciel (písomnej alebo grafickej), za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel,
 • 4. kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4,
 • 5. kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel alebo 20 bytov a nebytových priestorov, ktoré sú verejnými listinami (určené na úradné účely)
 • b) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmene a)
 • c) Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností podľa písmena a), ktoré nie sú verejnými listinami (na informatívne účely)
 • d) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu neverejných listín uvedených v písmene c)
 • e) Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu, za každých aj začatých 20 parciel, právneho stavu (v prípade, ak stav C katastra nehnuteľností nie je zhodný s právnym stavom, súčet parciel právneho stavu a stavu registra C katastra nehnuteľností)
 • f) Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu
 • g) Vyhotovenie kópie originálu geometrického plánu
 • h) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (bez ohľadu na cenu nehnuteľnosti)