Poplatky na polícii
poplatky platíme určeným zložkám polície SR

Poplatky na polícii

Orgánom ministerstva vnútra, respektíve určeným zložkám polície SR platíme správne najmä za vydávanie dokladov totožnosti, cestovných dokladov, za prihlasovanie vozidiel do evidencie, či za vystavenie zbrojného preukazu.

Od poplatkov napríklad za vystavenie nového občianskeho preukazu sú však oslobodené slabšie sociálne vrstvy ako ľudia v dôchodcovskom veku či zdravotne ťažko postihnutí.
Poplatky je v súčastnej dobe možné platiť ako kolkami, tak aj v hotovosti na mieste vybavenia.

Občiansky preukaz

Občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak zákon neustanovuje inak.

Správne poplatky za: Občianske preukazy
podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu (z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov) 4,50 € (150,- Sk)
podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz 16,50 € (500,- Sk)
podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 33 € (1000,- Sk)

Cestovný pas

Občania musia byť pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu osobne prítomní. Pracovníci oddelení dokladov nasnímajú podobu tváre a podpis v elektronickej forme priamo pri podaní žiadosti - nie je potrebná fotografia. Výnimkou sú len bezvládni občania.

Od 15. januára 2008 sa na oddeleniach dokladov vydávajú nové cestovné pasy s biometriou.
Prvým biometrickým údajom je podoba tváre.
Druhý biometrický údaj, ktorým sú odtlačky prstov, bude zavedený najneskôr do 29. júna 2009.


Správne poplatky za: Cestovné pasy
Občan mladší ako 5 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu:
do 30 dní 8 € (241,01 Sk)
do 2 pracovných dní 32 € (964,03 Sk)
Občan od 5 do 13 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu:
do 30 dní 13 € (391,64 Sk)
do 2 pracovných dní 52 € (1 566,55 Sk)
Občan starší ako 13 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu:
do 30 dní 33 € (994,16 Sk)
do 2 pracovných dní 132 € (3976,63 Sk)
Za vykonanie zmeny údajov v cestovnom pase, napr. zápis údajov o občanovi mladšom ako 5 rokov do cestovného pasu rodiča alebo zápis titulu do cestovného pasu s biometriou, za každý úkon zaplatí občan: 3 € (90,38 Sk)

Vodičský preukaz

V súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa od 1. mája 2004 vydávajú nové vodičské preukazy na novovytvorených oddeleniach dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru.
Nový vodičský preukaz je doklad s rozmermi 8,56 cm x 5,398 cm vyrobený z viacvrstvového polykarbonátu s viacerými ochrannými prvkami.
Medzinárodný vodičský preukaz neoprávňuje jeho držiteľa na vedenie motorových vozidiel v Slovenskej republike, ak bol vydaný v Slovenskej republike alebo ak bol vydaný v cudzine a jeho držiteľ má pobyt na území Slovenskej republiky.

VP - vodičský preukaz
MPV - medzinárodný vodičský preukaz

Poplatky - vodičské preukazy
Výpis z evidenčnej karty vodiča (za každú začatú stranu) 1,50 € (45,19 Sk)
Vydanie VP a MVP (do 30 dní) 6,50 € (195,82 Sk)
Vydanie VP, zmena trvalého pobytu, zmena priezviska (do 30 dní) 6,50 € (195,82 Sk)
Vydanie VP po skončení skúšobnej doby alebo rozšírenie VP (do 30 dní) 6,50 € (195,82 Sk)
Každé vydanie MVP a každé ďalšie z dôvodu rozšírenia VO uvedeného vo VP a skončení jeho platnosti (do 30 dní) 6,50 € (195,82 Sk)
Vydanie VP, MVP – náhrada za odcudzený (do 30 dní) 6,50 € (195,82 Sk)
Vydanie VP, MVP - náhrada za zničený, stratený alebo poškodený (do 30 dní) 13 € (391,64,-Sk)

Daľšie rôzne poplatky

Pri prihlásení nového vozidla - kolok v hodnote 66 € (2 000,- Sk), [33 € (1 000,- Sk) za prihlásenie a 2 x 16,50 € (2 x 500,- Sk) za TEČ, vozidlá iba s jednnou TEČ 1 x 16,50 € (1 x 500,- Sk)].

Zbrojný preukaz
Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu 16,50 € (500,- Sk),
Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo - prvá skúška 49,50 € (1 500,- Sk), opakovaná skúška 26,50 € (800,- Sk),

Ceny ďalších poplatkov, platených na polícii si môžete nájsť na stránkach MV SR