Poplatky na súdoch
ani na súde sa neobídete bez poplatkov

Súdne poplatky

Upravená citácia zo zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov: „Súdne poplatky sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov, ktorý tvorí prílohu tohto zákona.“
V praxi to znamená, že ak požiadate súd o nejaký úkon, napríklad rozvod, zmenu výšky povinného výživného na deti, určenie opatrovníka a podobne, poplatkom, aby sa vašou žiadosťou súd zaoberal, sa určite nevyhnete. Od súdnych poplatkov sú však oslobodené určité skupiny ľudí ako napríklad slobodná matka prípadne vojaci. Od poplatkov je samozrejme oslobodená aj Slovenská republika, obce a mestá, prokuratúra a ďalšie štátne orgány.

Neviete zistiť výšku poplatku?

V prípade, že neviete výšku súdneho poplatku môže sa podať návrh žaloby aj bez zaplatenia súdneho poplatku v zmysle zákona a súd Vás vyzve na zaplatenie už presnej výšky aj so stanovenou lehotou do kedy musíte zaplatiť.

§ 10 Následky nezaplatenia poplatku
(1) Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, odvolania alebo dovolania, súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.

Poplatky na súde

Správne poplatky zakladné
Návrh na začatie konania, najmenej 16,50 €
Návrh na obnovu konania 99,50 €
Vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania 66,00 €
Konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu 33,00 €
Návrh na nariadenie alebo zrušenie predbežného opatrenia 66,00 €

Aj rozvod niečo stojí

Správne poplatky - rozvod
Konanie o rozvode manželstva 66,00 €
Návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 155,00 €
Návrh na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 66,00 €
Konanie na určenie rodičovstva a zapretie rodičovstva 66,00 €

Dedičstvo

Za konanie o dedičstve
do 3 319 eur čistej hodnoty dedičstva 6,50 €
do 9 958 eur čistej hodnoty dedičstva 16,50 €
nad 9 958 eur z čistej hodnoty dedičstva 0, 2 %, najviac 165, 50 eura
Za podanie návrhu na prejednanie dedičstva k novoobjavenému majetku súdom 1 % z čistej hodnoty dedičstva, ktoré sa má prejednať, najmenej 6, 50 eura, najviac 165, 50 eura
Za podanie odvolania, ktoré smeruje proti rozhodnutiu súdu vo veci samej 16,50 €

Rôzne iné súdne poplatky

Správne poplatky - rôzne
z návrhu na určenie výživného medzi manželmi, príspevku na výživu rozvedeného manžela, vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými a z návrhu o ich zvýšenie 2 % z ceny predmetu najmenej 16, 50 eura.
Z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby 66,00 €
Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu, ak rozhodol okresný súd alebo krajský súd, a za preskúmanie rozhodnutí o priestupkoch 33,00 €
Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu, ak rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky 66,00 €
Za vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania 66,00 €
na ochranu osobnosti, bez návrhu na náhradu nemajetkovej ujmy 66,00 €
na ochranu osobnosti spojenej s náhradou nemajetkovej ujmy 66 eur a 3 % z výšky uplatnenej z nemajetkovej ujmy